REGLAMENT

ARTICLE 1. OBJECTE

El present reglament té per objecte establir els drets i obligacions de les persones participants en la jornada “Diagnòstic social sobre la situació de les persones LGTBI en la província d’Alacant” a celebrar el dia 17 d’octubre de 2023 en les instal·lacions del Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (*MARQ).

ARTICLE 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les disposicions contingudes en el present document són d’aplicació únicament i exclusivament a aquelles persones admeses per a participar en la Jornada i a les quals s’ha comunicat aquesta admissió.

ARTICLE 3. LA SEU DEL CONGRÉS

La Jornada es realitzarà en el Museu Arqueològic Provincial d’Alacant (*MARQ) situat en la Plaça Doctor Gómez Ulla s/n de la ciutat d’Alacant.

ARTICLE 4. DURACIÓ

La Jornada es realitzarà el dia 17 d’octubre de 2023. El còmput total d’hores serà de 5.

ARTICLE 5. DRETS DE LES PERSONES CONGRESSISTES

Les persones participants tenen dret a:

1. Obtindre, prèvia sol·licitud, justificant de trobar-se inscrita i admesa com a participant en la jornada.
2. Ser informades de totes les eventualitats que puguen sorgir al llarg del desenvolupament de la Jornada i que afecten directament aspectes substancials del programa establit.
3. Obtindre un diploma d’assistència a la jornada que es podrà descarregar de la pàgina web una vegada finalitzada la jornada.

ARTICLE 6. OBLIGACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Les persones participants tenen l’obligació de:

1. Respectar el compromís d’assistència a la jornada, una vegada haja sigut comunicada la seua admissió. Cas de no poder assistir, haurà de comunicar-se aquesta eventualitat en la secretaria tècnica, amb la finalitat de poder oferir aquesta plaça a les persones que es troben en llista d’espera.
2. Respectar unes mínimes normes de puntualitat i assistència per a garantir el correcte desenvolupament de la jornada.
3. Confirmar la seua identitat com a participant en la jornada, davant el lloc habilitat de la secretaria tècnica per a poder ser acreditades i recollir el material congressual. A aquest efecte, es tindrà en compte que no es podrà recollir el material en nom de cap company/a o persona coneguda i que, una vegada començat la jornada, no es distribuirà cap material a persona aliena que no estiga admesa.

ARTICLE 7. DIPLOMES D’ASSISTÈNCIA

Els diplomes d’assistència al Congrés es podran descarregar de la pàgina web de la jornada una vegada que aquest haja finalitzat. És requisit indispensable que el / la congressista s’haja acreditat de forma efectiva davant l’equip d’acreditacions de la secretaria tècnica durant el primer dia del Congrés. De no ser així, l’interessat no apareixerà com a assistent en el Congrés en la base de dades d’aquest i, per tant, el programa no generarà el seu diploma d’assistència.

adminReglament